Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Platné od vzniku e-shopu 6. 8. 2018.

1. Vaše osobních údaje zpracováváme, neboť toto zpracování je nezbytné pro plnění závazků plynoucích pro nás jakožto správce osobních údajů ze vzájemně uzavřené smlouvy, dále je nezbytné pro účely plnění našich právních povinností a rovněž je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů.

2. V případě Vaší registrace na ProdejŠafránu.cz nebo přihlášení k odběru novinek zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho výslovného souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat – více v bodech 11-14.

3. Správcem osobních údajů je provozovatel internetového obchodu ProdejŠafránu.cz - spol. e-obchůdky s.r.o., IČO 08598746, korespondenční adresa: Branická 659/107, 147 00 Praha 4, e-mail: info@prodejsafranu.cz, telefon: +420 728 622 385 (dále jen „správce“ nebo „my“).

4. Způsob a rozsah zpracování Vašich osobních údajů se odvíjí od účelu, za jakým nám je sdělujete a podle toho je členěn a specifikován v bodech 5-14. Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na tom, jaké osobní údaje nám předáte, respektujeme však zásadu minimalizace osobních údajů na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

 

Objednávka

5. Vaše osobní údaje nejvýše v rozsahu jméno, příjmení, dodací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa budou předány obchodním partnerům (Česká pošta, s.p., PPL CZ s.r.o., Čajovna Setkání) zajišťujícím pro správce odeslání a doručení zboží za účelem vyřízení Vaší objednávky a plnění dalších právních povinností správce.

6. Vaše osobní údaje nejvýše v rozsahu jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, IP adresa, položky objednávky a datum objednávky budou správcem uloženy v souladu se souvisejícími právními předpisy týkajícími se zejména vedení účetnictví a správy daní po dobu 10 let od od konce zdaňovacího období, ve kterém se daňové plnění vyplývající z Vaší objednávky uskutečnilo.

7. Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní e-mailová adresa budou správcem uloženy pro účely našich oprávněných zájmů, a to konkrétně pro účely přímého marketingu souvisejícího s aktivitami internetového obchodu ProdejŠafránu.cz po dobu nejdéle 2 let od vytvoření Vaší poslední objednávky.

8. Vaše osobní údaje budou v rozsahu kontaktní e-mailová adresa a informace o zakoupeném zboží za účelem naplnění oprávněných zájmů správce předány obchodnímu partnerovi Heureka.cz (firma Heureka Shopping s.r.o.), který pro nás zajišťuje vyhodnocování vaší zpětné vazby.

9. Protože jsou splněny podmínky zákonnosti zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. b), c), f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, není pro účely objednávky nezbytný Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

10. Poskytnutí Vašich osobních údajů v rámci objednávky je požadavkem, který je nutné uvést do vzájemné smlouvy, bez poskytnutí Vašich osobních údajů by nebylo možné plnit závazky ze smlouvy a správce osobních údajů by proto smlouvu bez poskytnutí osobních údajů neuzavřel. 

 

Zasílání novinek, slev a informací o produktech

11. Dáte-li k tomu souhlas, budeme Vaše osobní údaje nejvýše v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa zpracovávat (tedy držet a příležitostně využívat k rozesílání informací o novinkách v našem obchodě) za účelem cílené komunikace s Vámi, a to po dobu platnosti Vašeho souhlasu.

12. Souhlas můžete odvolat na adrese info@prodejsafranu.cz nebo prostřednictvím příslušného odkazu v informačním e-mailu. V případě Vaší objednávky však některé z těchto údajů budeme zpracovávat (držet) déle na základě legislativních požadavků a/nebo našeho oprávněného zájmu (viz body 5-10).

 

Registrace

13. Dáte-li k tomu souhlas, budeme Vaše osobní údaje nejvýše v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, jméno firmy, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, datum narození, IP adresa, datum objednávek a datum posledního přihlášení zpracovávat (tedy držet a příležitostně využívat k rozesílání informací o novinkách v našem obchodě) za účelem cílené komunikace s Vámi, a to po dobu platnosti Vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 2 let od Vašeho posledního přihlášení nebo objednávky.

14. Souhlas můžete odvolat na adrese info@prodejsafranu.cz nebo prostřednictvím příslušného odkazu v informačním e-mailu. V případě Vaší objednávky však některé z těchto údajů budeme zpracovávat (držet) déle na základě legislativních požadavků a/nebo našeho oprávněného zájmu (viz body 5-10).

 

Poučení o Vašich právech

15. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: 
a) účely zpracování; 
b) kategorie dotčených osobních údajů; 
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; 
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; 
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; 
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz
g) kopii zpracovávaných osobních údajů.

16. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

17. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
b) vznesete námitky proti zpracování za účelem přímého marketingu, 
c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, 
d) ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se vztahuje na správce.

18. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů v případě že:
a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; 
b) zpracování je protiprávní a Vy namísto výmazu Vašich osobních údajů požádáte o omezení jejich použití; 
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Správce je povinen Vás předem upozornit na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

19. Poučujeme Vás o tom, že správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce Vás bude informovat o těchto příjemcích, pokud to budete požadovat.

20. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo na to, aby Vám poskytl osobní údaje, které se Vás týkají, které jste mu poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a že máte právo předat tyto údaje jinému správci.

21. Poučujeme Vás, že máte vůči správci právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tuto námitku vznesete, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.  Vaši námitku můžete vznést na kontaktní adrese správce, respektive na info@prodejsafranu.cz.

 

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů

22. Vaše osobní údaje jsou řádně zabezpečeny, a to jak technickými, tak i organizačními opatřeními správce. Poučujeme Vás o tom, že dojde-li přesto k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů s vysokým rizikem pro práva a svobody fyzických osob, správce Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámí. To neplatí v případě, že:
a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; 
b) správce přijme následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody Vás jakožto subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví; 
c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí (v takovém případě budou subjekty údajů informovány pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření);
d) rozhodl tak dozorový úřad.

23. Vedle zpracovatelů Vašich osobních údajů uvedených výše vystupuje v roli zpracovatele Vašich osobních údajů poskytovatel hostingu společnost EBOLA Czech s.r.o. a poskytovatel e-mailové schránky společnost Centrum Holdings s.r.o.